Ποιότητα της Ατμόσφαιρας Εσωτερικών Χώρων

Διδάσκουσα: Γλυκερία Λούπα
Κωδικός Μαθήματος: ΟΕΒ2
Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Στατιστική (Ι) και (II), Γλώσσα προγραμματισμού (ΙΙ), Ατμοσφαιρική Χημεία, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC103/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την απαραίτητη θεωρητική τεκμηρίωση σε εξειδικευμένα αγγλικά τεχνικά κείμενα τόσο της μηχανικής όσο και περιβάλλοντος, ακόμα κι αν αυτά περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν τεχνικές γνώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα:

  • γνωρίζει για τα διάφορα Περιβαλλοντικά Οικοσυστήματα (Environmental Ecosystems).
  • περιγράφει τα διάφορα είδη θεμελίωσης (Excavations – Foundations)
  • εξηγεί τα διαφορετικά Συστήματα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (Water Resource Management Systems)
  • κατανοεί τις διαφορετικές κατασκευαστικές μεθόδους και τα χαρακτηριστικά τους (Construction Methods I & II)
  • αναγνωρίζει τις βασικές διατάξεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK Environmental Legislation and Regulation)
  • διακρίνει τα χαρακτηριστικά του εδάφους και της καταλληλότητας του για την ανέγερση κατασκευών και να κατηγοριοποιεί τα διάφορα είδη φορτίων (στάσιμα και επιβεβλημένα). [Site considerations – Strength and Stability – Dead and Imposed Loads)
  • αναγνωρίζει τους διάφορους παγκόσμιους οργανισμούς υπεύθυνους για την προστασία του Περιβάλλοντος (EPA)

Μέσω της συμμετοχής στις διάφορες ατομικές και ομαδικές εργασίες ο φοιτητής υλοποιεί και εφαρμόζει τις γνώσεις του προκειμένου να κατανοήσει αυθεντικά αγγλικά κείμενα στη θεματολογία που αναφέρθηκε προηγουμένως, αναλύει κριτικά τις τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό και αντιλαμβάνεται τα άμεσα και έμμεσα νοήματά του.
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

  • ικανότητα να επιλύει αποτελεσματικά δύσκολα γλωσσικά προβλήματα για την κατανόηση εξειδικευμένων τεχνικών όρων και εννοιών
  • ικανότητα να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο αναφορικά με τη θεματολογία που περιγράφηκε παραπάνω και χρήση σύνθετης αγγλικής ορολογίας σε αυτήν

Περιεχόμενο Μαθήματος:  
Το μάθημα αφορά στην εκμάθηση της επιστημονικής αγγλικής ορολογίας και αναφέρεται σε μία ποικιλία αντικειμένων της Μηχανικής και του Περιβάλλοντος όπως:
1. Τα διάφορα είδη Οικοσυστημάτων (Various Types of the Environmental Ecosystems).
2. Κλίμα, βιομηχανικές δραστηριότητες και επιπτώσεις στο περιβάλλον (Climate and industrial activities).
3. Ανθεκτικότητα εδάφους για ανέγερση κατασκευών (Soil Durability and its Traits).
4. Νόμοι Διατάξεις και Κανονισμοί αναφορικά με την προστασία του Περιβάλλοντος (Acts, Laws and Environmental Regulations).
5. Κατασκευαστικές Μέθοδοι – Υλικά (Construction Methods I & II, Durable Materials).
6. Η ανθρώπινη επίδραση στο Οικοσύστημα – Ζιζανιοκτόνα και Λιπάσματα (The Human Influences on Ecosystems, Pesticides and Fertilizers).
7. Υλικά και Τεχνικές Προδιαγραφές (Materials and Technical and Performance Requirements).
8. Συνεχείς Κατασκευές και κατασκευές με Σκελετό (continuous and framed structures).
9. Το Οπλισμένο Σκυρόδεμα και οι Ιδιότητές του (Reinforced concrete and its Properties).
10. Κατασκευές με χάλυβα (Steel Constructions).
11. Είδη σκυροδέματος (Types of Concrete)
12. Mετρήσεις και διαχείριση υποσυστημάτων εναπόθεσης υγρών αποβλήτων (Meterage and wastewater disposal subsystems)
13. Eίδη θεμελιώσεων (Types of excavations and foundations)
Μετά την επεξεργασία τριών ενοτήτων ακολουθεί πάντοτε τεστ προόδου (progress test) με σκοπό τον έλεγχο του βαθμού κατανόησης της διδαχθείσης ύλης από τους φοιτητές. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο οι φοιτητές συμμετέχουν σε τέσσερα με πέντε τεστ προόδου συνολικά ανά εξάμηνο.
Η Μικροδιδασκαλία (Microteaching) αποτελεί μία τεχνική, μία μικρογραφία μαθήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός κατάλληλα διαμορφωμένου και ελεγχόμενου περιβάλλοντος να αποκτήσουν και να τελειοποιήσουν οι φοιτητές συγκεκριμένες παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και διδακτικές τεχνικές και μορφές διδασκαλίας.
Η εκτέλεση της μικροδιδασκαλίας περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής στάδια: α) αρχικά γίνεται η θεωρητική ενημέρωση των ασκούμενων φοιτητών για θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής φύσης καθώς και για συγκεκριμένες δεξιότητες στις οποίες πρόκειται οι φοιτητές να ασκηθούν β) έπειτα πραγματοποιεί η κάθε ομάδα φοιτητών μια μικροδιδασκαλία με θέμα της επιλογής τους βασισμένο όμως στην ειδικότητά τους, γ) στο τέλος λαμβάνει χώρα η γενικότερη αξιολόγηση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας από την οποία θα έχουν περάσει όλοι οι ασκούμενοι υποψήφιοι και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί.
Τέλος, ανατίθενται στους φοιτητές εργασίες (assignments) τύπου project με θεματική βασιζόμενη στα κείμενα που δίνονται από τον διδάσκοντα, όπου καλούνται οι φοιτητές να επιλέξουν, να επεξεργασθούν, να αναλύσουν, να συγγράψουν και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους αυτές εντός της αιθούσης στους υπόλοιπους συμφοιτητές τους.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

  • Επιστημονικά άρθρα εξειδικευμένου περιεχομένου αναρτημένα στο Duthnet eclass
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο