Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διδάσκοντες: Βασίλης Μπέλλος
Κωδικός Μαθήματος: Β7ΥΠ
Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Περιβαλλοντική Γεωλογία, Τεχνική υδρολογία, Υπόγεια υδραυλική, Μαθηματικά, Υδατική χημεία
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC171/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:  

Γνωστικά:
Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τους μηχανικούς στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το μάθημα θα παράσχει μια γενική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης των υδατικών πόρων καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα και στο μέλλον.Το μάθημα καλύπτει τις μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων (μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους, χωρική ανάλυση, μεθόδους βελτιστοποίησης και προσομοίωσης).
Γνώση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των υδατικών πόρων και των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο νερό. Εξέταση των βασικών αρχών της διαχείρισης επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων στο πλαίσιο της αυξανόμενης λειψυδρίας και αβεβαιότητας που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και άλλους παράγοντες. Γνώση σε ειδικά θέματα όπως ταμιευτήρες, υδρολογικές λεκάνες, διαχείριση υπόγειων υδροφόρων συστημάτων, συνδυασμένη χρήση επιφανειακών/υπόγειων υδάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση της ζήτησης μέσω της διατήρησης, της αυξημένης αποδοτικότητας της χρήσης νερού και των οικονομικών μέτρων. Παρέχεται μια επισκόπηση του νομικού και θεσμικού πλαισίου.

Περιεχόμενο Μαθήματος:
1. Εισαγωγή, ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων (Ο.Δ.Υ.Π.), υδατικό σύστημα, βιομηχανία υδατικών πόρων, υποδομές στους υδατικούς πόρους.
2. Διαχείριση υπόγειων υδατικών συστημάτων, περιβαλλοντικά ζητήματα, ρόλος των μοντέλων στη διαχείριση υπόγειων νερών, διαδικασία σύνταξης ενός μοντέλου υπόγειων νερών, συνδυασμένη χρήση υπόγειων και επιφανειακών νερών.
3. Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων νερών με τη χρήση υποβαθμισμένων σε ποιότητα νερών, Περιβάλλον – Οικονομικά.
4. Διαχείριση παράκτιων υπόγειων υδροφόρων συστημάτων – Διείσδυση της θάλασσας – Μέθοδοι προστασίας.
5. Αφαλάτωση -Τεχνολογίες αφαλάτωσης, περιβαλλοντικά προβλήματα, Οικονομικά.
6. Ποιότητα υπόγειων και επιφανειακών νερών, έλεγχος της ποιότητας, παρεμβάσεις στις κοίτες ποταμών – αποστράγγιση υγροβιότοπων, παρακολούθηση ποιότητας, επεξεργασία δεδομένων και ερμηνεία, συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων.
7. Λειτουργία και διαχείριση ταμιευτήρων, Φύση και χαρακτηριστικά ταμιευτήρων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, περιβαλλοντική ροή.
8. Διαχείριση υδατικών πόρων κατά την ξηρασία, Δείκτες ξηρασίας.
9. Συστημική ανάλυση και συστήματα υποβοήθησης της διαδικασίας λήψης απόφασης.
10. Διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης απόφασης, ορθολογικό και πολιτικό μοντέλο σχεδιασμού, επίλυση συγκρούσεων, συνεργατικές προσεγγίσεις, εμπλοκή του κοινού.
11. Τα συστήματα διαχείρισης αστικών ομβρίων – Εγκαταστάσεις λεκανών συγκράτησης (detention) και διατήρησης (retention).
12. Απολήψεις και χρήσεις ύδατος.
13. Οικονομικοί μηχανισμοί στη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

  • Πεταλάς, Χ., Διαχείριση υδατικών πόρων Εκδότης: Εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2008.
  • Crigg, NS (1996). Water resources management-principles, regulations, and cases. McGraw-Hill, 540 p.
  • ASCE (1987). Ground water management. 3rd edition, ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice No 40. American Society of Civil Engineers, p. 263.
  • R. Lenton (Ed.), M. Muller (Ed.), (2009). Integrated Water Resources Management in Practice: Better Water Management for Development. Routledge; 1 edition Routledge; 248 p.
  • Mays L.R. (2017). Water Resources Engineering. Wiley; 2 edition, 928 p.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο