Διδάσκων: Γεώργιος Γκίκας
Κωδικός Μαθήματος: Ε8ΥΠ
Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Μαθηματικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/TMC219/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Το μάθημα έχει ως σκοπό να φέρει σε επαφή τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με ένα σημαντικό κομμάτι της επιστήμης του μηχανικού την Γεωδαισία. Στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής να γνωρίζει τα όργανα και τις μεθόδους, που χρειάζεται για να χαράζει και να υπολογίζει μια όδευση, να μετρήσει και να υπολογίσει εμβαδά γηπέδων, να κάνει τοπογραφικά σχέδια και να διαβάζει τοπογραφικούς χάρτες.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τα αντικείμενα της Γεωδαισίας.
  • Είναι εξοικειωμένοι με τις λειτουργίες των γεωδαιτικών οργάνων.
  • Έχουν κατανοήσει και επιλύουν πολυγωνικές οδεύσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
1. Εισαγωγή, Βασικοί ορισμοί (απόσταση, μήκος, εμβαδό, κατακόρυφος, οριζόντια γωνία, κατακόρυφη γωνία κλπ.), Μονάδες Μέτρησης (μηκών, γωνιών, κλπ.), Επιφάνειες και συστήματα αναφοράς (παγκόσμια, ευρωπαϊκά, ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα), Ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ’87) και υλοποίηση αυτού, Υλοποίηση του συστήματος υψομέτρων.
2. Στοιχειώδεις εργασίες πεδίου: Σήμανση, Επισήμανση, Εξασφάλιση, Πύκνωση ευθυγραμμίας, Μέθοδοι μέτρησης μηκών, Αβεβαιότητα μέτρησης μηκών, Διορθώσεις μετρούμενων μηκών (για καμπυλότητα, για κλίση). ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: Γίνονται σχετικές εργασίες και μετρήσεις στο πεδίο.
3. Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων: Γενικά, Σφάλματα στις μετρήσεις, Ακρίβεια-Ορθότητα-Αβεβαιότητα, Ισοβαρείς και Ανισοβαρείς παρατηρήσεις, Νόμος μετάδοσης σφαλμάτων, Υπολογισμοί Εμβαδών, Παραδείγματα – Ασκήσεις.
4. Τα τρία (3) θεμελιώδη προβλήματα της Γεωδαισίας. Παραδείγματα – Ασκήσεις.
5. Αρχές λειτουργίας των γεωδαιτικών οργάνων. Όργανα μέτρησης γωνιών, Όργανα μέτρησης μηκών, Ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί, Όργανα μέτρησης υψομετρικών διαφορών.
6. Θεοδόλιχος, Μέτρηση γωνιών (οριζόντιων – κατακόρυφων). ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: Γίνονται σχετικές εργασίες και μετρήσεις στο πεδίο με χρήση θεοδόλιχου.
7. Ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός, Μέτρηση μηκών, Μέτρηση υψομετρικών διαφορών, Τριγωνομετρική υψομετρία. ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: Γίνονται σχετικές εργασίες και μετρήσεις στο πεδίο.
8. Ίδρυση και Πύκνωση δικτύων, Μέθοδος εμπροσθοτομίας, Καταβιβασμός τριγωνομετρικού σημείου (προσιτού, απρόσιτου). Παραδείγματα – Ασκήσεις.
9. Πολυγωνικές οδεύσεις (είδη, μετρήσεις, υπολογισμοί). ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: Γίνονται σχετικές εργασίες και μετρήσεις στο πεδίο με χρήση γεωδαιτικού σταθμού.
10. Υπολογισμοί πολυγωνικών οδεύσεων: Επίλυση ανοικτής πλήρως εξαρτημένης όδευσης, Επίλυση κλειστής εξαρτημένης όδευσης, Επίλυση όδευσης ανοικτής εξαρτημένης από το ένα άκρο, κ.λ.π. Παραδείγματα – Ασκήσεις.
11. Ταχυμετρικές αποτυπώσεις: με θεοδόλιχο και σταδία, με γεωδαιτικό σταθμό. Αποτύπωση μικρού γηπέδου. ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: Γίνονται σχετικές εργασίες και μετρήσεις στο πεδίο.
12. Τοπογραφικά σχέδια, Τομές εδάφους (μηκοτομή, διατομή), Χρήση τοπογραφικών χαρτών, Υπολογισμοί όγκων (χωμάτων, νερού ταμιευτήρων) με διάφορες μεθόδους (κατά πλάτος διατομών, υψομετρικής σχάρας, υψομετρικών καμπυλών), Παραδείγματα – Ασκήσεις.
13. Δορυφορικός εντοπισμός: Γενικά, Όργανα δορυφορικού εντοπισμού, Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού, Το Ελληνικό σύστημα εντοπισμού (HEPOS). Γεωμετρική τεκμηρίωση κατασκευών (Γενικά, Διαδικασία τεκμηρίωσης). Επανάληψη.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

  • «Εφαρμοσμένη Γεωδαισία» με συγγραφείς τους: Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής.
  • «Γεωδαισία» Τόμος Ι με συγγραφείς Α.Γ. Μπαντέλας, Π.Δ. Σαββαίδης, Ι.Μ. Υφαντής, Ι.Δ. Δούκας.Μ.
  • «Γεωδαισία ΙΙ: Τοπογραφικές Αποτυπώσεις -Χαράξεις», Συγγραφείς: Σαββαϊδης Παρασκευάς, Υφαντής Ιωάννης, Δούκας Ιωάννης.
  • «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ», Συγγραφείς: GHILANI, WOLF.
  • «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ, ΤΟΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΤΙΜΕΤΡΙΑ», Συγγραφέας: ΣΤΕΛΙΟΣ Π. ΜΕΡΤΙΚΑΣ.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο