Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προτιμήσεων

Διδάσκων: Δημήτριος Κομίλης
Κωδικός Μαθήματος: ΑΠΠ
Εξάμηνο: 9ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 1 (Θεωρία) / 2 (Εργαστηριακές Ασκήσεις)
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Απαιτείται υποχρεωτική η γνώση από το μάθημα “Οικονομικά της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής”. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση από το μάθημα “Εφαρμοσμένη Στατιστική”
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC270/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων: 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εκπόνηση ερευνών με ερωτηματολόγια, που απαιτούνται για την περιβαλλοντική οικονομική αξιολόγηση και την μοντελοποίηση των περιβαλλοντικών προτιμήσεων των εμπλεκόμενων φορέων κατά τη λήψη αποφάσεων σε έργα που αφορούν το περιβάλλον.

Περιεχόμενο Μαθήματος:
1. Τεχνική ποιοτικών ερευνών – ποιοτικές μεταβλητές.
2. Κατασκευή και πιλοτική συμπλήρωση ερωτηματολογίων.
3. Κωδικοποίηση ερωτηματολογίων.
4. Τεχνικές συμπλήρωσης ερωτηματολογίων (προσωπική συνέντευξη, διαδίκτυο).
5. Κατασκευή online ερωτηματολογίων.
6. Συλλογή και επεξεργασία ηλεκτρονικών περιβαλλοντικών δεδομένων και προτιμήσεων.
7. Αξιοπιστία δεδομένων.
8. Έλεγχοι κανονικότητας και αντιπροσωπευτικότητας δείγματος.
9. Στατιστική επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, συσχετίσεις.
10. Στατιστική επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, μη παραμετρικοί έλεγχοι (X2, Mann Whitney, Kruskal Wallis).
11. Μοντελοποίηση προτιμήσεων (regressions).
12. Αναφορά στατιστικών ευρημάτων.
13. Έκθεση ευρημάτων ερευνών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

  • Βιβλίο [12583950]: Κοινωνική στατιστική & Μεθοδολογία έρευνας με το SPSS, Δαφέρμος Βασίλης.
  • Βιβλίο [12866632]: Παραγοντική Ανάλυση, Δαφέρμος Βασίλης.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο