Σεμινάρια στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Περιβαλλοντική Μηχανική κι Επιστήμη”

Την Πέμπτη 23/11/2023, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η παρακάτω διάλεξη στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Περιβαλλοντική Μηχανική κι Επιστήμη”.

18:00-19:00: “Sustainable coastal groundwater management through innovative governance in a changing climate“, Γεώργιος Καρατζάς
(Καθηγητής,
 Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης)

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA3MTVhMTgtYzRlMy00MWY1LThkNGEtN2EyYjE2Mjc3OWRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2210d1c913-5a22-479c-8f80-75159ac2d5cc%22%7d

Print Friendly, PDF & Email
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο